Klachten en geschillen

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

NVM-mondhygiënisten ontzorgt!
Zelfstandig ondernemende mondhygiënisten kunnen vanuit het lidmaatschap gebruik maken van de klachtenregeling en de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg. Beide voldoen aan de Wkkgz.

Klachten
Wanneer er een klacht is van een patiënt is de eerste stap om er samen met de patiënt uit te komen. Lukt dit niet dan kunt u de hulp inroepen van de NVM- klachtenfunctionaris. Dit is een onafhankelijke bemiddelaar die de klager op diens verzoek bijstaat, advies geeft over indienen van de klacht en de verdere stappen in de procedure van de klachtenregeling. De klachtenfunctionaris is neutraal. Het voornaamste doel van de klachtenfunctionaris is om de patiënt en mondhygiënist samen tot een oplossing te laten komen. De klachtenfunctionaris handelt naar eigen inzicht, is onafhankelijk en hoeft geen verantwoording af te leggen aan de mondhygiënist.

NVM-consultatiecommissie klachten
Op verzoek van klager, mondhygiënist of klachtenfunctionaris kan de consultatiecommissie een objectief oordeel geven over het feitencomplex. De consultatiecommissie bestaat uit drie NVM-mondhygiënisten. Dit kan mondhygiënist en klager behulpzaam zijn bij het tot elkaar komen.

Stichting Geschilleninstantie Mondzorg
Samen met KNMT, ONT en ANT heeft NVM-mondhygiënisten de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg opgericht; een onafhankelijke geschilleninstantie die voor de aangesloten mondhygiënisten geschillen gaat beslechten zoals de nieuwe wet bedoelt.
Een commissie bestaande uit een jurist (voorzitter), een namens de Consumentenbond aangesteld lid (jurist) en drie mondhygiënist-beroepsgenoten die samen één stem hebben, doet een juridisch bindende uitspraak en kan financiële claims tot € 25.000 toewijzen. In de geschillencommissie zal dan ook ruime kennis en kunde in de afhandeling van civiele schadevergoeding-claims aanwezig zijn. Anders dan gebruikelijk is in veel geschillencommissies hebben de mondzorgkoepels uitdrukkelijk gekozen voor een meerkoppig beroepsgenoten-panel.

Kosten
Mocht het traject via de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leiden en besluit klager de geschilleninstantie in te roepen, dan zullen de kosten voor de behandeling van het geschil door de geschilleninstantie, moeten worden gedragen door de aangeklaagde mondhygiënist. Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstandverzekeringen worden op dit moment geschikt gemaakt voor de Wkkgz. Informeert u dus of de eventuele geschilbehandeling, dan wel de opgelegde schadevergoeding is gedekt door uw verzekering.

Voorkom een geschil
Belangrijk blijft: voorkom een geschil en handel klachten zo goed mogelijk zelf af.

Patiëntenfolder
Een patiëntenfolder is digitaal beschikbaar voor gebruik in uw praktijk.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl