Per 22 april kunnen de mondzorgpraktijken de reguliere zorg hervatten. Je kunt als je gezond bent en geen coronaklachten hebt weer terecht bij jouw mondhygiënist.
Staat er een afspraak gepland? De mondhygiënist neemt contact met je op om de voorzorgsmaatregelen voor het bezoek door te nemen.
Ben je niet tevreden over je behandeling bij de mondhygiënist?

Professionele standaard van NVM-mondhygiënisten

De bij NVM-mondhygiënisten, de beroepsvereniging van mondhygiënisten in Nederland, aangesloten mondhygiënisten werken volgens de professionele standaard en onderschrijven de Gedragscode voor mondhygiënisten. Voor goede zorg en voorlichting ben je bij een NVM-mondhygiënist dan ook aan het juiste adres. De NVM-mondhygiënist is de specialist op het gebied van preventie en streeft ernaar om samen met jou de voor jou meest optimale mondgezondheid te bereiken.

Toch een klacht?

De cliënt staat bij de NVM-mondhygiënist op de eerste plaats, maar er kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover je niet tevreden bent, of waarover je een klacht wilt indienen.
Indien je ontevreden bent of een klacht wilt indienen, dan is het van belang dat je dit eerst met je behandelend mondhygiënist bespreekt. Wellicht kunnen jullie samen toch tot een oplossing komen. Indien dit niet lukt zal de mondhygiënist je doorverwijzen naar de NVM-klachtenregeling bij de ECKG.

Klachtenregeling

De klachtenregeling bij de ECKG is gratis voor cliënten. De klacht wordt in behandeling genomen door een klachtenfunctionaris. Dit is een onafhankelijke bemiddelaar die de cliënt op diens verzoek bijstaat, advies geeft over indienen van de klacht en de verdere stappen in de procedure van de klachtenregeling. De klachtenfunctionaris is neutraal en streeft ernaar de klacht tussen partijen op te lossen. De klachtenfunctionaris handelt naar eigen inzicht, is onafhankelijk en hoeft geen verantwoording af te leggen aan de mondhygiënist of aan NVM-mondhygiënisten.

Procedure

De klachtenfunctionaris stelt je bij ontvangst van de klacht op de hoogte van het verloop van de procedure en de termijnen. De mondhygiënist zal uiteindelijk binnen zes weken na ontvangst van de klacht een beoordeling van de klacht moeten geven. Deze termijn kan eenmalig verlengd worden met vier weken indien dit voor zorgvuldige afwikkeling nodig is. Partijen mogen onderling een langere termijn voor afhandeling afspreken indien de duurzaamheid van de oplossing van de klacht dit wenst. Denk hierbij aan het benaderen van een deskundige voor nader onderzoek of het starten van een mediation-traject.

Na indiening van de klacht ontvang je een bevestiging met beschrijving van het verloop van de procedure. De klacht zal zo nodig en na instemming van zowel jou als de mondhygiënist worden beoordeeld door een consultatiecommissie bestaande uit meerdere onafhankelijke mondhygiënisten. De uitspraak van de commissie is bindend voor alle partijen.

Andere opties

Indien bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je ervoor kiezen een gerechtelijke procedure te starten. Een andere, meer laagdrempelige mogelijkheid is de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze geschilleninstantie is door alle beroepsorganisaties in de mondzorg opgericht en doet uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie is gerechtigd uitspraak te doen in zaken met een schadebedrag tot maximaal €25.000. Voor het indienen van een geschil is griffiegeld verschuldigd aan de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg. De hoogte van het griffiegeld bedraagt €75. Het griffiegeld dient te worden voldaan binnen vijf dagen nadat het geschil is ingediend.

Van belang is te vermelden dat je als cliënt in principe geen rechtstreekse toegang hebt tot de Geschilleninstantie. Uitzonderingen op deze gang van zaken zijn altijd ter beoordeling van de Geschilleninstantie.

Contactgegevens klachtenfunctionaris ECKG

Stichting ECKG
t.a.v. Klachtencoördinator mondhygiënisten
Houtschans 8
2352 CG Leiderdorp
mondhygienisten@eckg.nl
Telefoonnummer: 023-7001210

Patiëntenfolder klachtenregeling